Jak je to s odškodněním?

Když člověk utrpí pracovní úraz, má nárok na patřičné odškodnění. A v případě, že to má trvalé následky, jakbysmet. Protože se měl zaměstnavatel postarat, aby k takovému úrazu nedošlo, a došlo-li, mají se alespoň v rámci možností daných zákonem minimalizovat způsobené škody.

invalida

V případě trvalých následků jde o náhradu škody za ztížení společenského uplatnění (tedy trvalé následky), které vzniklo právě kvůli pracovnímu úrazu a způsobilo trvalou změnu zdravotního stavu, jež nepříznivě ovlivnila uspokojování životních, pracovních a společenských potřeb poškozeného. A to zejména v oblastech týkajících se dalšího výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnění v různých sférách života.
Podle příslušného nařízení vlády se toto odškodnění vyplácí jednorázově na základě bodového ohodnocení. Člověku je prostě přidělen počet bodů odpovídající rozsahu poškození, zpravidla rok po úraze, kdy už je zřejmé, že další léčba nedokáže změnit zdravotní stav a následky onoho úrazu pozitivním způsobem, a kdy jsou ukončeny veškeré rehabilitace, a za každý takový bod se následně vyplácí 250 korun. Ovšem zmíněný rok není nezbytně pravidlem, rozhodující je právě to, kdy je možno definitivně říci, že lepší už to nebude, a rozhodnout.

Přičemž je i po takovém rozhodnutí možno dosáhnout změny. Pokud by totiž ještě dodatečně došlo ke zhoršení zdravotního stavu v souvislosti se zmíněným úrazem, je možno provést nové ohodnocení ztížení společenského uplatnění a odškodnění za trvalé následkytak navýšit. To ovšem znamená si raději sehnat soudního znalce a vyhledat právní zastoupení, má-li to proběhnout co nejjednodušeji a nejúspěšněji.
Stejně jako je záhodno si tutéž odbornou pomoc sehnat ve chvíli, kdy člověk není s odškodněním spokojen; což se může stát, protože zmíněné nařízení vlády nemůže nikdy plošně rozhodnout o každém detailu, jenž může mít pro některé poškozené nulový a pro jiné pro změnu obrovský význam.

fonendoskop

V takovém případě je třeba obrátit se na soud, který může právě nesprávné odškodnění ovlivnit. Počítá s tím zákoník práce a počítat by s tím měli i lidé. Protože neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A byla by škoda se nechat odbýt, mohou-li nám právě tady pomoci k větším penězům. Jež sice nespraví to, co se stalo, ale aspoň zčásti pomohou.